درباره انجمن آزاد ستاره شناسی ایران

به نام خداوند جان آفرین

در لغت نامه دهخدا و ناظم الاطبا درباره لغت انجمن چنین نگاشته شده:
گردآمدن‌گاه مردم در کنکاش و مشورت

و با آغاز دوباره و رشد روز افزون دانش ستاره‌شناسی یا همان آسترولوژی در ایران زمین، لزوم خلق این گردآمدن‌گاه توسط اساتید این دانش مقدس برای سالکان و مشتاقان ضروری بنظر می‌رسید. گرد‌آمدن‌گاهی که بتواند شاخه‌های پراکنده و متفاوت این دانش را گرد هم بیامیزد و آنچه را غرب از شرق وام‌گیری کرده است را به ریشه های حقیقی خود بازگرداند.‌

بدین منظور در سال ۱۳۹۹ بذر این کار کاشته شد تا در این سال یعنی سال 1401 با انرژی مشتری در نشان قوچ،  تفرقه و منیت ها را بزداید و همانگونه که اندیشه جستجوگر ما را به پرسش‌گری “من کیستم” وا می دارد و نگاه ها را به افقی فراتر می‌خواند، ما نیز در این گردآمدن‌گاه نقطه ای روشن باشیم برای آنانی که بدنبال نور و خردمندی و روشنی هستند.

و این انجمن، متعلق به یک نفر نیست.‌ متعلق به تمام افراد فارسی زبان است، به تمام ایران و ایرانشهر و آنانی که به جستجویی عمیق‌تر در سپهر و مینو هستند.